سرویس ها

لایک میکس و ارزان اینستاگرام❤️♻️
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
5 لایک اینستاگرام [میکس ایرانی و خارجی] [تا 50 درصد هدیه] [استارت آنی] ? توضیحات 5,000  تومان 100000/100 فعال
لایک بدون ریزش اینستاگرام❤️?
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
229 لایک 30 درصد ایرانی [سرور فوق سریع] [استارت آنی] ⚡️? توضیحات 3,500  تومان 300000/10 فعال
151 لایک هیولا اینستاگرام [30 درصد ایرانی] [استارت آنی] ??⚡ توضیحات 5,000  تومان 50000/10 فعال
6 لایک اینستاگرام [30 درصد ایرانی] [10 درصد هدیه] [استارت آنی] ⚡️⚡️ توضیحات 5,500  تومان 500000/100 فعال
لایک خارجی اینستاگرام ❤️?
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
28 لایک خارجی اینستاگرام [ریزش بالا] [بدون ضمانت] - 0  تومان 200000/10 فعال
29 لایک خارجی اینستاگرام [واقعی] [ریزش 0 الی 5 درصد] [بدون ضمانت] توضیحات 0  تومان 100000/10 فعال
30 لایک اینستاگرام [ریزش کمتر از 5 درصد] [بدون ضمانت] توضیحات 0  تومان 200000/10 فعال
37 لایک خارجی اینستاگرام [کم ریزش] [بدون ضمانت] توضیحات 0  تومان 100000/10 فعال
39 لایک خارجی اینستاگرام [ریزش 5 درصد] [بسیار ارزان] - 0  تومان 20000/50 فعال
42 لایک خارجی اینستاگرام [بدون ریزش] [واقعی خارجی] - 0  تومان 20000/5 فعال
46 لایک خارجی اینستاگرام [بدون ریزش] [بدون ضمانت] توضیحات 0  تومان 150000/10 فعال
لایک ایرانی با کیفیت اینستاگرام❤️?
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
149 لایک طلایی اینستاگرام [60 درصد ایرانی] [استارت آنی] ?⚡ توضیحات 5,000  تومان 15000/50 فعال
150 لایک الماس اینستاگرام [60 درصد ایرانی] [استارت آنی] ?⚡ توضیحات 7,000  تومان 200000/10 فعال
فالوور خارجی اینستاگرام ??
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
36 فالوور خارجی اینستاگرام [کم ریزش] [بدون ضمانت] توضیحات 0  تومان 250000/100 فعال
40 فالوور فیک خارجی اینستاگرام [ریزش بالا] [بدون ضمانت] - 0  تومان 100000/10 فعال
43 فالوور خارجی اینستاگرم [کم ریزش] [بدون ضمانت] توضیحات 0  تومان 250000/10 فعال
48 فالوور اینستاگرام [100 درصد ترک] [بدون ضمانت] توضیحات 0  تومان 20000/50 فعال
53 فالوور خارجی اینستاگرام [جبران ریزش خودکار 100 روز] [بدون ضمانت] توضیحات 0  تومان 3000000/10 فعال
54 فالوور اینستاگرام [واقعی] [کم ریزش] [بدون ضمانت] توضیحات 0  تومان 500000/50 فعال
56 فالوور اینستاگرام [ریزش کمتر از 5 درصد] [جبران ریزش خودکار 30 روز] [بدون ضمانت] توضیحات 0  تومان 30000/10 فعال
57 فالوور خارجی اینستاگرام [بدون ریزش] [واقعی خارجی] [بدون ضمانت] توضیحات 0  تومان 550000/50 فعال
58 فالوور خارجی اینستاگرام [بدون ریزش] [خارجی] [بدون ضمانت] توضیحات 0  تومان 5000000/50 فعال
59 فالوور خارجی اینستاگرام [ریزش صفر] [خارجی] [بدون ضمانت] توضیحات 0  تومان 600000/500 فعال
224 فالوور انگلیسی اینستاگرام [بدون ریزش] [60 روز جبران ریزش] [استارت آنی] ⚡ توضیحات 0  تومان 500000/10 فعال
فالوور میکس و ارزان اینستاگرام?♻️
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
200 فالوور 10 درصد ایرانی [بسیار ارزان] [استارت آنی] ⚡?? توضیحات 6,200  تومان 50000/10 فعال
134 فالوور اینستاگرام [10 درصد ایرانی] [کم ریزش] [استارت آنی] ⚡️? توضیحات 6,600  تومان 20000/10 فعال
225 فالوور اینستاگرام [20 درصد ایرانی] [کم ریزش] [استارت آنی] ⚡️⚡ توضیحات 7,500  تومان 100000/10 فعال
144 فالوور اینستاگرام [35 درصد ایرانی] [50 درصد هدیه] [استارت آنی] ⚡️?? توضیحات 7,900  تومان 5000000/100 فعال
136 فالوور اینستاگرام [20 درصد ایرانی] [استارت آنی] ⚡️? توضیحات 8,500  تومان 60000/50 فعال
232 فالوور 25 درصد ایرانی [کم ریزش] [پرسرعت] [استارت آنی] ⚡? توضیحات 12,000  تومان 80000/50 فعال
فالوور بدون ریزش اینستاگرام??
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
223 فالوور اینستاگرام [پیشنهادی] [بدون ریزش] [بسیار پرسرعت] [365 روز جبران ریزش] ⚡️? توضیحات 0  تومان 1000000/100 فعال
201 فالوور بدون ریزش اینستاگرام [25 درصد ایرانی]⚡️? توضیحات 11,000  تومان 1000000/100 فعال
140 فالوور اینستاگرام [کم ریزش] [99 روز جبران ریزش] [استارت آنی] ?⚡? توضیحات 18,500  تومان 500000/10 فعال
147 فالوور اینستاگرام [سرور هیولا] [کم ریزش] [استارت آنی] ⚡️⚡ توضیحات 19,500  تومان 15000/10 فعال
203 فالوور اینستاگرام [میکس] [بدون ریزش] [30 روز جبران ریزش خودکار]? توضیحات 24,500  تومان 500000/50 فعال
204 فالوور اینستاگرام [آمریکایی] [بدون ریزش] [30 روز جبران ریزش]? توضیحات 28,000  تومان 50000/10 فعال
148 فالوور اینستاگرام [سرور هیولا] [سرور پرسرعت] [استارت آنی] ⚡️⚡⚡ توضیحات 32,500  تومان 500000/500 فعال
فالوور ایرانی با کیفیت اینستاگرام??
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
141 فالوور طلایی اینستاگرام [60 درصد ایرانی] [کم ریزش] [استارت آنی] ⚡️? توضیحات 19,500  تومان 10000/100 فعال
بازدید اینستاگرام ?
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
61 بازدید پست اینستاگرام [خارجی ، واقعی] - 0  تومان 10000000/100 فعال
67 بازدید عربی اینستاگرام + ایمپرشن [استارت آنی] توضیحات 0  تومان 5000000/100 فعال
68 بازدید ایرانی اینستاگرام + ایمپرشن [استارت آنی] توضیحات 0  تومان 5000000/100 فعال
170 بازدید ایرانی + ایمپرشن ایرانی اینستاگرام [استارت آنی] ⚡? توضیحات 0  تومان 5000000/100 فعال
172 بازدید ایرانی پست + ایمپرشن اینستاگرام [ارزان] [استارت آنی] ?? توضیحات 0  تومان 5000000/100 فعال
227 بازدید اینستاگرام [ارزان ترین سرویس در جهان] ⚡ - 0  تومان 10000000/100 فعال
228 بازدید اینستاگرام [پست معمولی] [ارزان] [استارت آنی] ⚡ توضیحات 0  تومان 5000000/100 فعال
70 بازدید پست ایرانی هیولا [بسیار پرسرعت] [استارت آنی] [اختصاصی] ⚡️⚡️? توضیحات 8,000  تومان 1000000/100 فعال
بازدید IGTV اینستاگرام ?
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
171 بازدید IGTV ایرانی + ایمپرشن ایرانی اینستاگرام [استارت آنی] ? توضیحات 0  تومان 1000000/100 فعال
72 بازدید پست IGTV ایرانی هیولا [بسیار پرسرعت] [استارت آنی] [اختصاصی] ⚡️⚡️? توضیحات 8,000  تومان 1000000/100 فعال
ایمپرشن و ریچ اینستاگرام ?‍? Impression , Reach
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
80 ایمپرشن + لوکیشن + اکسپلور + بازدید پروفایل اینستاگرام توضیحات 0  تومان 50000/10 فعال
235 ایمپرشن + ریچ اینستاگرام [برای تمامی انواع پست ها] [استارت آنی] توضیحات 0  تومان 100000/10 فعال
بازدید استوری اینستاگرام ?‍?
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
81 نظرسنجی استوری (پاسخ 2) [استارت آنی] توضیحات 0  تومان 100000/100 فعال
82 نظرسنجی استوری (پاسخ 1) [استارت آنی] توضیحات 0  تومان 100000/100 فعال
83 بالا کشیدن (swipe up) استوری اینستاگرام [پرسرعت] توضیحات 3  تومان 1000000/100 فعال
خدمات ممبر تلگرام ?
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
167 ممبر کانال تلگرام [کیفیت میکس]? توضیحات 1  تومان 200000/5000 فعال
خدمات بازدید خودکار تلگرام ?‍?
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
173 بسته بازدید برای 5 پست آینده [استارت آنی] ? توضیحات 0  تومان 2000000/100 فعال
174 بسته بازدید برای 10 پست آینده [استارت آنی] ? توضیحات 0  تومان 1100000/100 فعال
175 بسته بازدید برای 20 پست آینده [استارت آنی] ? توضیحات 0  تومان 2000000/100 فعال
177 بسته بازدید برای 50 پست آینده [استارت آنی] ? توضیحات 0  تومان 1100000/100 فعال
178 بسته بازدید برای 100 پست آینده [استارت آنی] ? توضیحات 0  تومان 1100000/100 فعال
179 بسته بازدید برای 500 پست آینده [استارت آنی] ? توضیحات 4  تومان 1100000/100 فعال
180 بسته بازدید برای 1000 پست آینده [استارت آنی] ? توضیحات 7  تومان 2000000/100 فعال
خدمات ری اکشن تلگرام ? Telegram Reaction
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
186 ری اکشن ? + بازدید پست تلگرام [بدون ریزش] توضیحات 0  تومان 1000000/15 فعال
187 ری اکشن ? + بازدید پست تلگرام [بدون ریزش] توضیحات 0  تومان 500000/10 فعال
188 ری اکشن ❤️ + بازدید پست تلگرام [بدون ریزش] توضیحات 0  تومان 500000/10 فعال
189 ری اکشن ? + بازدید پست تلگرام [بدون ریزش] توضیحات 0  تومان 500000/10 فعال
190 ری اکشن ? + بازدید پست تلگرام [بدون ریزش] توضیحات 0  تومان 1000000/10 فعال
191 ری اکشن ? + بازدید پست تلگرام [بدون ریزش] توضیحات 0  تومان 1000000/10 فعال
192 ری اکشن ? + بازدید پست تلگرام [بدون ریزش] توضیحات 0  تومان 1000000/10 فعال
193 ری اکشن ? + بازدید پست تلگرام [بدون ریزش] توضیحات 0  تومان 1000000/10 فعال
182 ری اکشن ? تلگرام [بدون ریزش] [استارت آنی] توضیحات 0  تومان 1000000/15 فعال
183 ری اکشن ❤️ تلگرام [بدون ریزش] [استارت آنی] توضیحات 0  تومان 1000000/15 فعال
184 ری اکشن ? تلگرام [بدون ریزش] [استارت آنی] توضیحات 0  تومان 1000000/15 فعال
194 ری اکشن ? + بازدید پست تلگرام [بدون ریزش] توضیحات 0  تومان 1000000/10 فعال
195 ری اکشن ? + بازدید پست تلگرام [بدون ریزش] توضیحات 0  تومان 1000000/10 فعال
196 ری اکشن ? + بازدید پست تلگرام [بدون ریزش] توضیحات 0  تومان 1000000/10 فعال
197 ری اکشن ترکیبی مثبت (????❤️) + بازدید پست تلگرام [بدون ریزش] توضیحات 0  تومان 1000000/15 فعال
198 ری اکشن ترکیبی منفی (?????) + بازدید پست تلگرام [بدون ریزش] توضیحات 0  تومان 1000000/15 فعال
Save اینستاگرام?
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
236 شیر (share) پست اینستاگرام [بدون ریزش] [استارت آنی] توضیحات 0  تومان 5000000/100 فعال
کامنت اینستاگرام ?
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
216 بازدید استوری اینستاگرام [تمام استوری ها] [استارت آنی] ⚡ توضیحات 0  تومان 500000/100 فعال
217 بازدید استوری اینستاگرام [تمام استوری ها] [استارت آنی] ?⚡ توضیحات 0  تومان 30000/50 فعال
218 بازدید استوری + Impression + PV [استارت آنی] ⚡? توضیحات 0  تومان 50000/10 فعال
خدمات کلاب هاوس (ClubHouse) ??
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
113 فالوور کلاب هاوس [ارزان ترین] [استارت سریع] ⚡️⭐️ توضیحات 6  تومان 8000/50 فعال